報名 báo danh
♦ Ghi tên. § Thủ tục điền tên họ, tuổi, tịch quán... để được tham gia hoạt động, thi cử, tranh đua... ◇Trần Khang Kì : (Khang Hi Ất Dậu) dụ Giang Nam thượng hạ lưỡng Giang cử giám sanh viên đẳng, hữu thư pháp tinh thục, nguyện phó nội đình cung phụng sao tả giả, trước báo danh (), , , (Yến hạ hương thỏa lục , Quyển thập).
♦ Cho biết tên họ của mình. ◇Phúc huệ toàn thư : Đầu Hồng Lô Tự báo danh, từ triều tạ ân , (Quyển nhất , Thệ sĩ bộ , Từ triều ).