滑動 hoạt động
♦ Trượt, lướt. ◎Như: tà pha thượng đích xa tử một đình hảo, khai thủy hướng hạ hoạt động , .