退休 thối hưu
♦ Thôi chức về nghỉ. ◇Minh sử : Củng Thần thối hưu thập dư niên, sanh bình thanh thao như nhất nhật 退, (Hồ Củng Thần truyện ).
♦ Nay chỉ người làm việc tới tuổi quy định nghỉ việc về hưu trí.
♦ Lui triều về nghỉ ngơi.
♦ Lui binh ngưng chiến.