名冊 danh sách
♦ Quyển sổ hoặc bảng ghi tên họ nhiều người. § Cũng gọi là danh bộ , danh tịch 簿. ◎Như: công tư danh sách danh sách thù lao (tiền lương trả lao công).