想法 tưởng pháp
♦ Suy nghĩ tìm tòi biện pháp giải quyết. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Hậu lai hoàn khuy đắc Văn Cầm thế ngã kiệt lực tưởng pháp (Đệ thập lục hồi).
♦ Ý kiến, quan điểm, cách nhìn. ◎Như: nhĩ chẩm ma khả dĩ hữu giá chủng tự tư đích tưởng pháp ni? ?