理解 lí giải
♦ Hiểu rõ sự lí. ◇Tống sử : Nhiên vị thường trứ thư, duy khẩu thụ học giả, sử chi tâm thông lí giải , , 使 (Lâm Quang Triêu truyện ).
♦ Giải thích. § Phân tích sự tương quan giữa sự thật với nguyên lí, nguyên tắc. ◇Lưu Tương Tôn : Phân vân phong vũ, vị dị lũ tích nhi lí giải giả , (Đăng sĩ lang cám châu lộ đồng tri ninh đô châu sự tiêu công hành trạng ).