要緊 yếu khẩn
♦ Quan trọng, trọng yếu. ◇Lỗ Tấn : Đan thị thoại bất hành, yếu khẩn đích thị tố , (Thả giới đình tạp văn nhị tập , Môn ngoại văn đàm ) Chỉ nói suông thôi không được, (cái) quan trọng chính là làm.
♦ Nghiêm trọng, nguy ngập. ◇Hồng Lâu Mộng : Thậm ma yếu khẩn đích sự! Tiểu hài tử môn niên khinh sàm chủy miêu nhi tự đích, na lí bảo đích trụ ni ! , (Đệ tứ thập tứ hồi) Chuyện chẳng hề gì! Bọn trai trẻ chúng nó, (thấy gái) khác nào mèo thấy mỡ, giữ làm sao được?
♦ Gấp, vội, cấp thiết. ◇Thủy hử truyện : Nguyên lai Tống Giang thị cá hảo hán, chỉ ái học sử thương bổng, ư nữ sắc thượng bất thập phần yếu khẩn , 使, (Đệ nhị thập nhất hồi).