自行車 tự hành xa
♦ Xe đạp. § Cũng gọi là cước đạp xa . ◇Hạo Nhiên : Yếu tại giá dạng đích lộ thượng kị tự hành xa, phi đắc bách bội tiểu tâm bất khả , (San thủy tình ).