邀請 yêu thỉnh
♦ Đón, mời, thỉnh mời. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Tự tăng xuất lai nghênh tiếp trước, vấn liễu tính danh, yêu thỉnh cật trà , , (Quyển nhị tứ).