冬烘 đông hồng
♦ Gàn dở, lẩm cẩm. ☆Tương tự: hủ nho . ◇Phạm Thành Đại : Trưởng quan đầu não đông hồng thậm, Khất nhữ thanh đồng mãi tửu hồi , (Tứ thì điền viên tạp hứng thi ).