滿頭霧水 mãn đầu vụ thủy
♦ Ù ù cạc cạc, chẳng hiểu gì cả. ◎Như: cảnh phương tương tha đãi bộ đáo án đích thì hậu, tha hoàn mãn đầu vụ thủy, bất tri đạo tự kỉ phạm liễu thập ma tội , 滿, .