十年樹木, 百年樹人 thập niên thụ mộc, bách niên thụ nhân
♦ Vun trồng cây cần phải mười năm, bồi dưỡng nhân tài cần phải trăm năm. § Ý nói bồi dưỡng nhân tài không phải việc dễ dàng hoặc đào luyện nhân tài là kế sách lâu dài. ◇Quản Tử : Thập niên chi kế, mạc như thụ mộc; chung thân chi kế, mạc như thụ nhân , ; , (Quyền tu ).