串通 xuyến thông
♦ Câu kết, thông đồng. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhĩ môn xuyến thông nhất khí lai toán kế ngã (Đệ tứ thập lục hồi) Chúng mày thông đồng với nhau định kế hại tao.
♦ Liên lạc, móc nối. ◇Thái Bình Thiên Quốc ca dao truyền thuyết tập : Giá lí hà đạo đa, lộ nan tẩu, ngã cấp nhĩ môn đái lộ. Ngã môn thôn lí hoàn hữu hứa đa nhân bị Tiết gia trảo khứ đương binh, ngã hoàn khả dĩ khứ xuyến thông tha môn lí ứng ngoại hợp , , . , (Đả lễ xã ).
♦ Xuyên thấu, đả thông. ◇Vương Tư Điếm : Na lưỡng điều lộ, ngã dã đô cấp nhĩ xuyến thông hảo liễu, tu đắc nhĩ môn tự kỉ nã chủ ý , , (Thiên khô ).