前提 tiền đề
♦ (Luận lí học) Điều kiện ban đầu. ◎Như: đại tiền đề , tiểu tiền đề (trong phép tam đoạn luận).
♦ Phần phải được chú ý trước tiên, bộ phận trọng yếu nhất. ◎Như: ngô nhân ngôn hành, đương dĩ quốc gia lợi ích vi tiền đề , .