敏銳 mẫn duệ
♦ Linh lợi, thông minh. ◇Đường Thuận Chi : Công vi nhân mẫn duệ khoát đạt, nghệ ư thế vụ nhi viên ư ứng cơ , (Kiếm tuyền tấu nghị tập , Tự ).