取悅 thủ duyệt
♦ § Cũng viết là .
♦ Lấy lòng, nghênh hợp ý người khác để lấy lòng. § Cũng như thảo hảo . ◇Âu Dương Tu : Khả dĩ lạc nhi bất yếm, Bất tất thủ duyệt đương thì chi nhân , (Hạ nhật học thư thuyết ).