奠定 điện định
♦ An định, ổn định.
♦ Kiến lập. ◎Như: tha đích nỗ lực, điện định nhật hậu thành công đích cơ sở , .