行情 hàng tình
♦ Giá cả hàng hóa. ◎Như: niên quan tương cận, sơ quả đích hàng tình bất đoạn thượng trướng , .
♦ Thân phận, địa vị... § Cũng gọi là thân giá . ◎Như: na vị chức nghiệp vận động tuyển thủ đích biểu hiện ưu dị, hàng tình cân trước khán trướng , .