丹徒布衣 đan đồ bố y
♦ Mượn chỉ bình dân tầm thường. § Chư Cát Trường Dân , người đời Tấn, vốn có công trạng, làm quan hiển hách. Sau bị Lưu Dụ nghi kị, muốn giết. Chư Cát Trường Dân cảm thán nói: "Khi nghèo hèn thì muốn được phú quý; được phú quý rồi tất bị nguy cơ. Nay muốn biến thành kẻ bình dân, nhưng không được nữa."
♦ Chỉ Lưu Mục Chi , đời Nam Triều người ở Kinh Khẩu (Đan Đồ ). § Thời trẻ nhà nghèo, thường lại nhà cha vợ xin ăn. Một hôm ăn no rồi, xin trầu cau, anh em vợ chế giễu: "Trầu cau ăn xong, thì anh lại đói, sao bỗng cần chi thứ đó?". Đến khi Mục Chi làm quan doãn ở Đan Dương , mời anh em vợ lại nhà, cho ăn uống no say, rối sai đầu bếp đem mâm vàng đựng đầy trầu cau ra biếu.