綿長 miên trường
♦ Tiếp tục lâu dài. ◇Tây du kí 西: Phổ dụ thế nhân vi thiện, quản giáo nhĩ hậu đại miên trường , 綿 (Đệ thập nhất hồi).
♦ Xa, dằng dặc. ◇Lưu Tri Cơ : Cương vũ tu khoát, đạo lộ miên trường , 綿 (Sử thông , Tự truyện ).