汗簡 hãn giản
♦ Dùng lửa đốt nóng thẻ tre để làm sách. ◇Lưu Hướng : Sát thanh giả, dĩ hỏa chích giản lệnh hãn, thủ kì thanh dịch thư, phục bất đố, vị chi sát thanh, diệc vị hãn giản , , , , , (Biệt lục ).
♦ Thẻ tre. § Ngày xưa dùng thẻ tre viết chữ. Cũng phiếm chỉ viết sách, trứ thuật.
♦ Mượn chỉ sử sách, điển tịch.