估計 cổ kế
♦ Liệu tính, ước lượng. ◇Cựu Đường Thư : Xuất nội khố la khỉ, tê ngọc kim đái chi cụ, tống độ chi cổ kế cung quân , , (Hiến Tông bổn kỉ hạ ).
♦ Suy đoán, thôi trắc. ◎Như: ngã cổ kế tha kim thiên bất hội lai .