後勤 hậu cần
♦ Nghiệp vụ hoặc công tác ở hậu phương cung ứng cho tiền phương. ◎Như: tha tại hàng không công ti đảm nhậm địa diện hậu cần đích công tác .