消逝 tiêu thệ
♦ Đi mất, tiêu mất. ◎Như: thì quang tiêu thệ đắc chân khoái, chuyển nhãn hựu thị tân đích nhất niên liễu , .