難怪 nan quái
♦ Không đáng trách, không nỡ trách. ◇Hứa Địa San : Phàm thị nhân đô hữu thành kiến, đồng nhất kiện sự, tất hội sanh xuất kì dị đích bình phán, giá dã thị nan quái để , , , (Chuế võng lao chu ).
♦ Hèn chi, thảo nào, chẳng lạ gì. ◎Như: tha khảo thủ liễu lí tưởng đích học hiệu, nan quái giá ma cao hứng , .