老是 lão thị
♦ Đều, luôn luôn. ◎Như: nhĩ lão thị thuyết thuyết nhi dĩ, dã một kiến nhĩ kỉ thì tố quá , .