那倒也是 na đảo dã thị
♦ Cũng đúng, phải rồi. ◎Như: na đảo dã thị, ngã môn hạ thứ tảo điểm lai , .