說不定 thuyết bất định
♦ Không chắc, có lẽ. § Cũng như dã hứa . ◎Như: thuyết bất định tha bất lai liễu .