要不 yếu bất
♦ Nếu không, nếu không như thế. ◎Như: yếu bất, ngã môn hồi khứ bãi! , !