無非 vô phi
♦ Chẳng qua là, chỉ là, không ngoài. ◇Văn minh tiểu sử : Sở thuyết đích vô phi thị báo chỉ thượng thường hữu đích thoại, tịnh một hữu thập ma hi hãn , (Đệ nhị thập hồi).