再也不 tái dã bất
♦ Không bao giờ nữa. ◎Như: thỉnh nguyên lượng ngã, ngã tái dã bất hội trì đáo , .