下梢 hạ sao
♦ Kết quả, kết cục. ◇Đinh Linh : Hanh! Na chủng nhân gia, yếu thị hữu hảo hạ sao, thiên tựu một lương tâm liễu ! , , (Đông Kinh sự kiện ).
♦ Tương lai, về sau. ◇Đổng tây sương 西: ◇Đổng tây sương 西: Thị tức thị hạ sao tương kiến (Quyển lục).
♦ Đoạn dưới, khúc sau. ◇Lương Bân : Đương tha hoàn tại tráng niên đích thì hậu, na thì tha môn hoàn trụ tại Hô Đà hà đích hạ sao lí , (Hồng kì phổ , Tam ).