集鎮 tập trấn
♦ Thành thị. § Khu dân cư nhỏ hơn huyện.