失控 thất khống
♦ Mất đi khả năng điều khiển, không kiểm soát được nữa. ◎Như: giá tràng diện dĩ hữu điểm thất khống .