過頭 quá đầu
♦ Vượt qua, hơn. ◇Phùng Mộng Long : Sở hận ngã tự tiểu cô đan, sanh sự vi miểu, hỉ đắc thành nhân trưởng đại, nhị thập quá đầu, phú tính thông minh , , , , (Phong lưu mộng , Nhị hữu ngôn hoài ).
♦ Quá mức, vượt qua tiêu chuẩn hoặc hạn độ. ◇Tương Tử Long : Tha tại tâm lí dã ám mạ Hồ Vạn Thông thị cá phế vật đản, lão thật quá đầu liễu , (Bái niên ).