比年 bỉ niên
♦ Mỗi năm. ◇Lễ Kí : Bỉ niên nhập học, trung niên khảo giáo , (Học kí ).
♦ Liên tiếp nhiều năm, liên niên. ◇Chu Thư : Lương Châu bỉ niên địa chấn, hoại thành quách , (Vũ Đế kỉ thượng ).
♦ Những năm gần đây, cận niên. ◇Tam quốc chí : Bỉ niên dĩ lai, tằng vô ninh tuế , (Quyển nhị bát Ngụy thư , Chung Hội truyện ).