山妻 san thê
♦ Khiêm xưng vợ mình là san thê . ◇Tây du kí 西: Ngã san thê tự ấu tu trì, dã thị cá đắc đạo đích nữ tiên , (Đệ lục thập hồi).