打聽 đả thính
♦ Nghe lén. ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Thả thuyết Lí Đô Quản thính đắc Lưu gia huyên nhượng, phục tại bích thượng đả thính (Kiều thái thú loạn điểm Uyên Ương phổ ).
♦ Dò la, tìm hỏi. ◇Tây du kí 西: Ngộ Không, nhĩ chẩm ma lai đả thính cá hưởng thanh, hứa cửu bất hồi? , , ? (Đệ tứ tứ hồi).
♦ Thăm hỏi, trông nom. ◇Nhạc Bá Xuyên : Thảng ngã tử chi hậu, nhĩ thị tất đả thính trước san thê, chiếu cố trứ đồn khuyển , , (Thiết quải lí , Đệ nhị chiết ). § San thê : vợ mình (khiêm xưng).