不意 bất ý
♦ Chẳng dè, không ngờ, ngoài dự tính. § Cũng như bất liệu . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Nho hoảng cản nhập viên trung khuyến giải, bất ý ngộ tràng ân tướng, tử tội! tử tội! , , ! ! (Đệ cửu hồi) Tôi (Lí Nho) hấp tấp vào vườn để can ngăn, chẳng dè đâm sầm phải ân tướng (Đổng Trác), thật đáng tội chết.