手藝 thủ nghệ
♦ Tay nghề, thủ công, tài nghệ. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Nhất thủ hảo thủ nghệ, hựu hội tả tác, hựu hội thích tú , , (Quyển tam tứ).