大飽口福 đại bão khẩu phúc
♦ Được hưởng một bữa ngon lành no nê. ◎Như: kim thiên giá nhất trác hảo thái, chân nhượng ngã đại bão khẩu phúc , .