天下 thiên hạ
♦ Trung Quốc ngày xưa gọi bờ cõi (cảnh nội khu vực) của họ là thiên hạ . ◇Chu Lễ : Dĩ thiên hạ thổ địa chi đồ, chu tri Cửu Châu chi địa vực quảng luân chi số , (Địa quan , Đại tư đồ ) Về bản đồ đất đai cả nước, mọi người đều phải biết diện tích lãnh thổ của Cửu Châu. ◇Thư Kinh : Hoàng thiên quyến mệnh, yểm hữu tứ hải, vi thiên hạ quân , , (Đại Vũ mô ).
♦ Chỉ chánh quyền Trung Quốc. ◇Luận Ngữ : Thái Bá kì khả vị chí đức dã dĩ hĩ, tam dĩ thiên hạ nhượng, dân vô đắc nhi xưng yên , , (Thái Bá ) Ông Thái Bá đáng gọi là người đức cao lớn, ba lần nhường thiên hạ, dân không biết sao mà ca tụng cho vừa.
♦ Phiếm xưng toàn thế giới. ◎Như: tòng tiểu tựu hi vọng năng du biến thiên hạ .