約定 ước định
♦ Giao hẹn, hẹn nhau trước. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Ngã khứ ước định liễu tha, nhĩ tư hạ dữ tha tẩu liễu , (Quyển tam lục).