五顏六色 ngũ nhan lục sắc
♦ Màu sắc rất nhiều, muôn màu nghìn sắc. ◇Kính hoa duyên : Duy các nhân sở đăng chi vân, ngũ nhan lục sắc, kì hình bất nhất , , (Đệ nhất tứ hồi). ☆Tương tự: ngũ quang thập sắc , ngũ thải tân phân .
♦ Đủ các thứ loại, các thức các dạng. ◇Quan tràng hiện hình kí : Thuyền đầu thượng, thuyền vĩ ba thượng, thống thông sáp trước ngũ sắc kì tử, dã hữu họa bát quái đích, dã hữu họa nhất điều long đích, ngũ nhan lục sắc, ánh tại thủy lí, trước thật diệu nhãn , , , , , , , 耀 (Đệ nhất tứ hồi).