跳動 khiêu động
♦ Chấn động, dao động. ◎Như: nội tâm khiêu động .