機靈 cơ linh
♦ Thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo. ◎Như: tha thủ cước cần khoái, nhân hựu cơ linh, thị cá hảo bang thủ , , .