眼看著 nhãn khán trước
♦ Kệ, bỏ mặc. ◎Như: thiên tái hạn, ngã môn dã bất năng nhãn khán trước trang giá can tử , trời lại hạn, chúng ta cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn hoa màu chết khô.