伯勞 bá lao
♦ Tên một loài chim sâu, nhỏ bé hót hay (latin Laniidae). Ngày xưa gọi là quyết . Các tên gọi phổ biến trong tiếng Việt là: bách thanh, chàng làng, quích. § Xem lao yến phân phi .