打光棍 đả quang côn
♦ Ở một mình, sống độc thân. ◇Tỉnh thế nhân duyên truyện : Tòng Thôi Cận Đường gia bàn hồi hành lí, tại gia đồng Địch Chu chủ bộc tứ nhân đả quang côn cư trú , (Đệ thất thất hồi).