打光 đả quang
♦ Đánh bóng, làm cho trơn nhẵn.
♦ Khi chụp ảnh, điều chỉnh, xếp đặt nguồn sáng làm cho vật thể, cảnh tượng đạt được hiệu quả.